Bash

2021-04-28T13:02:00+02:00
Ubuntu (operating system)
bash.jpg

Příkazy pro Shell Bash na Ubuntu

Odkazy a zdroje GNU Bash manual

Adminer – instalace nebo aktualizace

mkdir -p /var/www/html && cd $_ && wget https://adminer.org/latest.php -O adminer.php

Změní defaultní shell Dash na Bash

dpkg-reconfigure dash

Use dash as the default system shell (/bin/sh)? <- No

Výpis aktuálních firewall pravidel pomocí iptables

sudo iptables -L
sudo ip6tables -L

První varianta je pro IPv4, druhá pro IPv6.

Routovací tabulka

route
route -n

S parametrem -n se potlačí převod IP adres na doménová jména.

Možnost blokování útočících IP adres na server

Zablokování IP adresy
/sbin/route add -host 192.168.0.123 reject

Po restartu serveru je nutné znova nastavit.

Odblokování IP adresy
route del 192.168.0.123 reject

Hromadná úprava EXIF dat v JPEG obrázcích – nastavení data a času

Nastaví datum a čas, uložený v hlavičce Exif k tomu, co je uvedeno na příkazovém řádku. Čas musí být specifikován jako yyyy:mm:dd-hh:mm:ss
např. v adresáři s příslušnými fotkami spustíme:

jhead -ts2016:12:31-23:59:59 *.jpg

Parametr -ts<datetime> viz. dokumentace programu Jhead.

Pokud příkaz jhead vypíše: File xy.jpg contains no Exif timestamp to change a potřebujeme např. změnit hromadně datum velkého množství fotek před uploadem na photos.google.com, vystačíme si s příkazem touch, např.:

touch *.jpg -t 201612312359

Spojení pdf souborů

sudo apt-get install pdftk
pdftk 1.pdf 2.pdf 3.pdf cat output merged.pdf

Zálohování

Příklad vytvoření zálohy adresáře home s názvem home.tar.gz:

cd /
tar czf home.tar.gz home
S výpisem spotřebovaných časů na vytvoření zálohy

Před zálohovací příkaz stačí zapsat time:

time tar czf home.tar.gz home

===

===

===

===

===

===

===

Další používané příkazy

> hello.txt # vymaže obsah souboru hello.txt
/sbin/route add -host 192.168.0.123 reject # zablokování útočící IP adresy
a2dismod ssl
a2enmod ssl
a2enmod rewrite && service apache2 restart # enable
apache2 -v # verze
apache2ctl -M # Dump a list of loaded Static and Shared Modules.
apt-cache search php7.0 # seznam dostupných PHP modulů
apt-get autoremove
apt-get install apt-show-versions
apt-get install openssh-server
apt-get install php5-sqlite # (pokud php hlásí: could not find driver; poté se musí restartovat apache2)
apt-get install rhash # umí SHA-3
apt-get install tcpdump # paketový analyzér
apt-get -f install # pokusí se opravit porušené závislosti
apt-get dist-upgrade # Povyšuje balíky, mající nové závislosti. Nedělá
 upgrade na novou verzi systému, to dělá do-release-upgrade
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get update && apt-get upgrade
apt-show-versions -a nginx # zobrazí dostupné verze balíků v distribuci
blkid  # zjištění UUID všech svazků
cat ~/.ssh/id_rsa.pub # zobrazí veřejný klíč
cat xa* > xxx.mkv # spojí rozdělené soubory (viz. příkaz split)
cd   # změní aktuální adresář
composer update # Get the latest versions of the dependencies and update the `composer.lock` file
composer show -l # List all installed packages including their latest version.
convert -flatten img.png img-white.jpg # nahradí v PNG transparentní pozadí v JPG bílým
cp   # kopíruje soubory a adresáře
chmod 750 index.php   # změna práv souboru
curl -I https://www.seznam.cz # zobrazí HTTP hlavičku
curl -I -L http://seznam.cz # zobrazí HTTP(S) hlavičky všech přesměrování
curl http://wttr.in/ # počasí
dir
df -h # file system disk space usage
dmidecode --type memory # RAM info
do-release-upgrade   # upgrade verze systému
do-release-upgrade -d  # upgrade do vývojové verze systému
dovecot --version # verze Dovecot
dpkg -i xxx # instaluje balíček xxx
dpkg --list | grep linux-image # seznam starších verzí kernelů přítomných v systému
dpkg-query -S mysql-server # zjištění verze MySQL
dpkg-reconfigure -plow unattended-upgrades # automatická instalace stabilních aktualizací
dpkg-reconfigure dash # Dash je novější shell. Pokud chceme výchozí Bash, odpovíme No
dpkg-reconfigure mariadb-server-10.0 # rekonfigurace nainstalované DB, např. při ztrátě hesla
du -sh /etc # velikost adresáře /etc
dumpe2fs -h /dev/vda1  # informace o systému souborů
echo $SHELL # vypíše aktuální shell
echo 'Hello, World!' > foo.txt # vytvoří soubor foo.txt a zapíše Hello, World!
echo 'Hello, World!' >> foo.txt # připíše do souboru foo.txt Hello, World!
echo -n hello | rhash --sha3-512 - # SHA-3 hash
echo "test" | mail -s predmet jsmith@example.org
env # výpis proměnných prostředí
ffmpeg -i input_file.mp4 -vcodec copy -an output_file.mp4 # odstraní audio z mp4
ffmpeg -ss 1 -i $(youtube-dl -f 22 --get-url https://youtu.be/6yM1JhbTpD8) -t 13 -c:v copy -c:a copy spot3.mp4 # spot
find . -type f | wc -l # spočítá počet souborů v aktuálním adresáři a všech podadresářích
find / -name "smtpd.key"
free # zobrazí stav pamětí v systému (i swap)
git clone <adresa>
git add <file>
git commit -am "<description>"
git push <repo> <master>
git status
gnome-shell --version
grep -l -R "text" /var/log/ # hledá a vypíše seznam souborů, obsahující "text"
hostname # název hostitelského systému
htop # monitor systému
htpasswd -c -B htpasswd.txt user # (systém se zeptá na heslo a vytvoří soubor)
iptables -L
iptables -L -n   # výpis aktuálních pravidel firewallu v numerickém formátu
ln original odkaz # symlink - pevný odkaz
ln -s original odkaz # symbolický odkaz
ln -s /usr/share/munin/plugins/ping_ping_google.com ping_na_Google
ls # výpis obsahu adresáře
ls -a # výpis včetně skrytých souborů
ls -l # dlouhý formát výpisu (vypíše, kam vede symlink)
ls -la # dlouhý formát výpisu včetně skrytých souborů
lsb_release -a # výpis verze Ubuntu
lshw # výpis hardware
lshw -html # výpis hardware v html
lspci # výpis čipů a karet připojených k základní desce
lsusb # výpis zařízení připojených do portu USB
mailq #Postfix - vypíše e-mailovou frontu (jako postqueue -p)
mc # Midnight Commander
md5sum ubuntu-17.10.1-desktop-amd64.iso // verify the integrity of the downloaded file
mkdir -p # vytvoří adresář (ignoruje existující)
mkdir -p podadresar1/podadresar2 # vytvoří více podadresářů z aktuálního umístění
mkdir -p root-ca/{conf,private,public}
mv   # přejmenovává a přesouvá soubory a adresáře
mv staryNazev novyNazev # pokud novyNazev již existuje, přepíše se!
mv soubor1 soubor2 /usr/bin # přesune soubory do /usr/bin
mysql -u root -p # přihlášení do databáze
mysqladmin -u root -p'stareheslo' password 'noveheslo' # změna root hesla MySQL
nano /etc/ssh/sshd_config
nano +100 /file # otevře soubor s kurzorem na stém řádku souboru file
nano +100,5 /file # otevře soubor s kurzorem na stém řádku a pátém sloupci
nano -c # spustí se se zobrazováním polohy kurzoru
netstat --route
netstat --tcp --numeric # výpis aktivních TCP spojení
netstat --tcp --listening --programs
netstat --statistics --raw
openssl version ## verze openssl
passwd # změna hesla (uživatel sám sobě)
sudo passwd <uživatel> # správce někomu jinému
php -m # vypíše seznam modulů obsažených v PHP
php -m |grep ssh2 # vypíše, jestli moduly obsahují modul ssh2
php -v # vypíše verzi PHP
postconf mail_version # verze Postfix
postsuper -d ALL # Postfix - vymaže e-mailovou frontu
postqueue -p # Postfix - vypíše e-mailovou frontu (jako mailq)
poweroff  # vypne počítač
pwd   # vypíše absolutní cestu do adresáře
reboot # restart
route -n
rkhunter --propupd # spustit po aktualizacích (jinak falešně pozitivní výsledky)
rkhunter -c  # provede prověření systému
rkhunter --update # aktualizace
rm   # maže soubory
rm -r folderName # smaže neprázdný adresář
rmdir  # maže adresáře
sass --watch a.scss:a.css --style compressed
scp -rC franta@192.168.1.103:/home/franta/fotky ./fotky #kopírování souborů ze vzdálené mašiny (-r rekurzivní, tj. včetně podadresářů, -C zapíná kompresi při přenosu)
service apache2 restart
service dovecot restart
service fail2ban restart
service postfix restart
service pure-ftpd-mysql restart
service ssh restart
sha512sum incubating-netbeans-11.0-bin.zip // verify the integrity of the downloaded file
sleep 8h && vlc alarm.mp3 # jednoduchý budík
split -n 4 xxx.mkv # rozdělí soubor xxx.mkv na 2 menší (viz. příkaz cat)
ssh uzivatel@nekde.dalelo.tld # vzdálené přihlášení
ssh-keygen -lf ~/.ssh/id_rsa.pub # zjištění otisku (fingerprint) veřejného klíče
# dále dostupné
ssh-keygen -E md5 -lf ~/.ssh/id_rsa.pub # md5 fingerprint
ssh-keygen -E sha1 -lf ~/.ssh/id_rsa.pub # sha1 fingerprint
ssh-keygen -f "/home/user/.ssh/known_hosts" -R 23.75.345.200 # remove key
ssh-keygen -t rsa -C "$your_email" # vytvoří pár klíčů typu rsa
sudo apt-cache search php7-* # vyhledání dostupných modulů pro PHP 7
sudo apt-get install --reinstall gnome-control-center # reinstalace Nastavení
sudo nano +166,23 /etc/apache2/apache2.conf -c # AllowOverride All - zapnutí rewrite na Apache2
sudo rm -r /path/to/folderName ## smaže folderName s právy roota včetně obsahu
sudo apt install dconf-editor # Search for "seconds" and Enable
sudo apt install default-jdk (for Netbeans)
sudo apt install ruby-sass
sudo apt install flashplugin-installer -y # test: http://isflashinstalled.com/
sudo apt --purge remove ruby-sass # uninstall
sudo youtube-dl -U # update
sudo su
sudo swapon -s # Display swap usage summary by device. (viz free)
systemctl restart apache2
systemctl status apache2.service
systemctl status mariadb.service
tail /var/log/apache2/other_vhosts_access.log
tar -cjf archiv.tar.bz2 /cesta_co_archivovat/*  # archivace s komprimací bzip2
tar -xjf archiv.tar.bz2            # extrahování tar s bzip2
tasksel  # základní výběr balíčků
top
touch    # vytvoří soubor (change file timestamps)
touch /forcefsck # vynutí jednorázovou kontrolu disku po restartu
tune2fs -c 1 /dev/sda1   # nastaví kontrolu disku po každém restartu
ufw disable # zastavení firewallu
ufw enable # zapnutí firewallu
ufw status verbose # výpis pravidel
uname -a   # výpis systémových informací
uname -r   # výpis verze aktuálního linuxového jádra
update.sh
users # výpis přihlášených uživatelů
I Agree and Close We would like to use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We would like to share also information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information you’ve provided to them or they’ve collected from your use of their services. See details